Algemene Voorwaarden TheCloserCompany

D. de Nijs Consultancy
KVK 53693264
BTW Nr: 155562770B01

1. Klant: degene met wie D. de Nijs Consultancy een overeenkomst is aangegaan.

2. Partijen: D. de Nijs Consultancy (Theclosercopmany en Closer Academy en/of sales academie) en
klant samen. 

3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon of
bedrijf handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
producten door of namens TheCloserCompany.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van TheCloserCompany zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders wordt vermeld.

2. Een aanbod, factuur of offerte is maximaal 1 week geldig, tenzij een andere
aanvaardingstermijn in het aanbod, de factuur of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt TheCloserCompany zich
het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de
aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt TheCloserCompany slechts, nadat de klant deze
schriftelijk. Mondeling (of elektronisch) heeft bevestigd.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is TheCloserCompany gerechtigd
een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TheCloserCompany.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag TheCloserCompany zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde
van de klant, zijn de vorderingen van TheCloserCompany op de klant ook opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
TheCloserCompany, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen.

Eigendomsvoorbehoud

1. TheCloserCompany blijft eigenaar van alle geleverde producten, service, diensten en
educatie. Het dupliceren of doorverkopen van een van deze producten is verboden
en zal als fraude worden gezien.
2. Bij het delen van login gegevens, geleverde producten, service, diensten of educatie
is TheCloserCompany gerechtigd om een bedrag in rekening te brengen van 5.000,- per
gepleegd strafbaar feit.
3. Tot die tijd kan TheCloserCompany zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
4. De klant mag de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, delen of
anderszins bezwaren mits
anders is aangegeven in de verkoop.
5. Indien TheCloserCompany een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
overeenkomst als ontbonden
en heeft TheCloserCompany het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering van online bestelde producten of diensten vindt plaats op het door de klant
aangegeven
adres.
3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
TheCloserCompany het recht om
zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant
een verlate
betaling altijd verplicht is te voldoen ongeacht de periode waarin niet betaald is.

Levertijd
1. TheCloserCompany hanteert een maximale levertijd van 24 uur voor het aanleveren van
service of diensten na bevestiging van de consument.
2. De door TheCloserCompany opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte of
overeenkomst aan TheCloserCompany schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd.
4. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij
TheCloserCompany niet binnen 7 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren

of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Prijzen
1. Alle prijzen die TheCloserCompany hanteert zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verwerkingskosten, heffingen en
reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die TheCloserCompany hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of
die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TheCloserCompany te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die TheCloserCompany 
niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen
van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een
wettelijke regeling.
5. Wanneer de klant besluit om binnen de algemene 7 dagen bedenk termijn zijn
aankoop te ontbinden dan is TheCloserCompany gerechtigd om het eerst betaalde termijn in
rekening te brengen voor administratie en verwerkingskosten.
Klachten
2
1. De klant dient een door TheCloserCompany geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TheCloserCompany 
daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering
van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen TheCloserCompany uiterlijk binnen 3 weken constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, TheCloserCompany in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst
tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder
geval niet
toe leiden
dat TheCloserCompany gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan
zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TheCloserCompany 
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TheCloserCompany ook
daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als TheCloserCompany een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan
TheCloserCompany verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid
1. TheCloserCompany is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. TheCloserCompany  is nooit aansprakelijk voor het verlies van geld, door eigen initiatief of
eventuele mentale schade die worden opgelopen bij het gebruiken van onze
educatie, producten of begeleiding.
3. TheCloserCompany is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
5. Het is niet toegestaan om log in gegevens of educatie materiaal te delen met
anderen.
6. De klant is volledig aansprakelijk voor alle juridische kosten, externe kosten die
ontstaan bij
wanbetaling.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende de juridische bedenktermijn van
14 dagen vanaf het moment dat het product is aangeschaft zonder opgave van reden
ontbinden (mits anders is aangegeven) op voorwaarde dat:
● Het product niet is gebruikt
● Niet heeft deelgenomen aan een live meeting ( zoom, slack, skype, facetime)
● Het product niet verder is bekeken tot het eind van module 1.
● Er geen plan van aanpak is geaamkt.
● Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of
aangepast.
● De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
o Zodra de consument het eerste product aanschaft
o Bij een abonnement heeft ontvangen
o Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

o Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen o
Waarbij 14 dagen staan voor 336 uur waarin de koper gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht

Opschortingsrecht
1. De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten na het 14 dagen
vastgestelde bedenktermijn, of na het afronden van de laatste les van module 1. Na
deze periode/progressie is hij/ zij dan ook verplicht te hoofdsom van het product
compleet af te dragen.
2. De consument kan zich enkel beroepen op het heroepingsrecht binnen het termijn
van 14 dagen door middel van een E-mail te versturen naar :
dennis@theclosercompany.nl met daarbij het ontvangen factuur nummer.
3. De klant kan zijn aankoop niet ontbinden via een Whatsapp, telefoongesprek of een
andere manier dan een E-Mail naar het boven vernoemde email adres.
4. Aanbiedingen, acties of exclusieve kortingen die afwijken van de originelen prijs van
het product zijn aanbiedingen waar de klant geen gebruik kan maken van het
heroepingsrecht
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van TheCloserCompany in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van
de klant niet aan TheCloserCompany kan worden toegerekend in een van de wil van TheCloserCompany 
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien
van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van
zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TheCloserCompany kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend -
gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;
onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;
computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor TheCloserCompany 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen
opgeschort totdat TheCloserCompany (theclosercompany en closer academieer weer aan kan
voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
4
5. TheCloserCompany is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. TheCloserCompany is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal TheCloserCompany zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van
TheCloserCompany .
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld
in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet
aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een
bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TheCloserCompany het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TheCloserCompany is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
2. De kosten voor terug stortingen door de consument dienen ook afbetaald te worden door
de persoon waar TheCloserCompany een koopovereenkomst mee is aan gegaan. Het bedrijf is niet
aansprakelijk voor de kosten die worden gemaakt door chargebacks op automatische
incasso’s
Richtlijnen voor het gebruiken van onze diensten, service en groepen:
Ieder die ervoor kiest om een van onze diensten of dergelijke te gebruiken dient zich te
houden aan onze ‘No negativity policy’ waarbij schelden, ongepaste opmerkingen,
racistische uitingen en ongepaste kritiek op het bedrijf niet wordt geaccepteerd. TheCloserCompany 
heeft daarbij ook het recht om de consument te verwijderen of te ontbinden van het product.

5
Privacyverklaring TheCloserCompany
TheCloserCompany respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van de
persoonsgegevens. Vanwege de volledige transparantie met onze klanten hebben wij
daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen
zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u de op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,
plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website
accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie
vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. (TheCloserCompany) kvk: TheCloserCompany
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (TheCloserCompany

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,
politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor de enige commerciële aanbiedingen en in
het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om
de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site
zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrecht. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik, of aanpassingen, op welke wijze dan ook, van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat al stilzwijgende toestemming
dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is
uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op
6
het internet. U bent bovendien zelfverantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u
op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die
tegen u worden gevoerd:
● Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
● Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel
derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik
van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als
gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van
deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt, nog zal lijden op u te
verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door TheCloserCompany. Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De geboortedatum van onze
leden wordt gebruikt voor een verjaardagen kalender.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk
gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u indien aan de
orde voor het verwerken van uw bestellingen.


Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een
rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem
betreffende verwerking, alsmede
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via
dennis@theclosercompany.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres
waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende
verzoek, krijgt antwoord op verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en
het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerken van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht
en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van
die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming
van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. 7
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich
te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook
iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de perso(o)n(en) oplevert.
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor
de duur zoals deze bij de wet is bepaald.


Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt
op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk
bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om
onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

● - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie-
en inloginformatie

● - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze
website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op
deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen
op de behoeften van
bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf
welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: - Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de
verantwoordelijke en/of
derden op
uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies
voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/coo
kues#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen
geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot
+31636434416
dennis@theclosercompany.nl

Socials

Contact

D. de Nijs Consultancy
KVK 53693264
BTW Nr: 155562770B01
© The Closer Company
Website door Digitale Helden
crossmenu